Systemiska konstellationer utvecklades av familjeterapeuten, prästen mm Bert Hellinger (f 1925 i Tyskland) för snart 30 år sen. Som första fokus valde Hellinger att studera familjen, Familjekonstellationer, dess lojaliteter, sammanbindningar och organiserande principer. Ur detta utvecklade han sedan det som kallas Organisationskonstellationer, vilka lojaliteter och principer som styr och verkar i organisationer. Han gav oss en ny definition på samvete i flera nivåer. Det som vi är mest medvetna om är familjesamvetet, eller gruppsamvetet, dvs de uttalade och outtalade regler vi föds och växer upp med och förhåller oss till. Detta är vårt behov av att höra till, knyta an, till föräldrar och familjemedlemmar. Därefter finns det systemiska samvetet, omedvetet för oss, men som ser till gruppens bästa, ibland på bekostnad av individerna i gruppen och alltså kan hamna i konflikt med familjesamvetet. Ytterst och bortom detta finns det kollektiva samvetet, eller medvetandet, där allt existerar samtidigt, utan inbördes ordning, rätt eller fel.

Vi är alla individer, men vi är också del av något större, ett system. Det första systemet är det vi föds in i, familjesystemet, som vi påverkas av och påverkar. Längre fram i våra liv kommer vi att mer eller mindre frivilligt välja att delta i fler grupper såsom skolan, intresseföreningar, och organisationer såsom företaget där vi är anställda.

Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. När vi verkligen begrundar våra familjer, både nuvarande och ursprungliga, märker vi hur starkt vi är bundna till dem i kärlek och lojalitet.

Familjedynamiker

Denna kärlek och lojalitet vi känner för och i vår familj är både medveten och omedveten, men ändå påverkas vi av den. På ett djupt omedvetet plan är vi beredda att agera ”stand in” för dem vi älskar, dvs vi kan vara beredda att ta på oss deras sjukdomar och skuldkänslor eller kompensera dem som blivit bortstötta eller bortglömda. För att kunna leva vårt eget liv fullt ut måste vi finna vår rätta plats i familjen och låta andra bära sitt eget öde.

Hellinger beskriver 3 grundprinciper som behöver respekteras; bindning, dvs alla som tillhör systemet ska ha en plats, i ordning dvs äldst eller med mest tyngd kommer först, med ett utbyte i balans. När dessa principer uppfylls kan kärleken och energin flöda och alla leva sitt syfte. När någon av dessa principer utmanas och systemet hamnar i obalans så uppstår istället olika dynamiker och behov av kompensation för att återställa obalansen.

Det som tillfälligt rubbas, tex pga att en familjemedlem förnekas sin plats pga sjukdom eller ren ovetskap, behöver återfå sin balans. Det kan ske genom omedvetna identifikationer i senare generationer för att på så sätt per omväg åter inkludera, en utesluten äldre släkting t.ex. Dock med den sidoverkan att individen kan känna sig på ”fel plats”, upprepa mönster, bära känslor som inte är ens egna, eller inte kunna leva sitt eget liv eller syfte. Det vi gör omedvetet och av kärlek för att garantera att det som är större än oss överlever (gruppen) kan med andra ord ha ett stort pris för individen.

Att jobba systemiskt med sig själv innebär att synliggöra dessa osynliga bindningar och lojaliteter och låta andra åter bära sitt eget öde. Det är detta som sker i en familjekonstellation, familjeuppställning.

 Vad kan du ta upp i en familjekonstellation?

Allt som berör oss på djupet, eller själsligen, går att arbeta med i en s.k. konstellation. Det kan vara frågor som rör parrelationen, utmaningar med barnen, fysiska problem och sjukdomar, svåra livsfrågor/-avgöranden vi står inför, utvecklandet av vår kreativitet och t.o.m. vårt syfte i livet.

Vad kan du ta upp i coachning?

Coachning kan beröra både våra flöden i livet, och hinder av mer tillfällig karaktär som vi vill utforska. Boka in coachning med systemperspektiv när du vill utforska nya områden och tjänster, välja mellan olika alternativ eller känner att det är dags att rensa ut sådant som inte längre fyller en funktion i ditt liv. Ibland gränsar coachningen till områden av mer privat natur, såsom beteenden och mönster vi ärvt, relationssvårigheter mm, och du kan då välja att utforska även det hos mig. Vi använder en rad olika verktyg såsom Tetralemma, värdearbete, Flödesscheman, Tidslinje samt lösningsfokuserade övningar. Beroende på dina önskemål kan din coachning även innehålla familjeuppställningar.